Door de jaren heen heeft het team van het Centrum alles in werking gesteld om u een schoon en functioneel gebouw
aan te bieden dat zo goed mogelijk aan de eisen van het groepsleven beantwoordt.


Wij vragen u dus om kennis te nemen van het onderstaande reglement
en u eraan te onderschikken gedurende de tijd van uw verblijf.

-----------------------------------------------

 


1. ONTVANGST VAN DE GROEP
- Bij aankomst wordt er van de verantwoordelijke van de groep verwacht om een moment te voorzien waar deze een lid van de leiding van het centrum kan ontmoeten die hem of haar alle nodige informatie voor het verblijf zal kunnen doorgeven.
- Het uur van vertrek van de groep dient op dat moment te worden doorgegeven.
- De verantwoordelijke of een lid van de leiding behoudt het recht op toegang tot de verschillende lokalen teneinde te kunnen nagaan of de verplichtingen worden nageleefd. Hij zal de nodige maatregelen treffen bij overtreding van de huisregels, die kunnen gaan tot het weigeren van de groep voor een volgend verblijf
.

2. VERTREK VAN DE GROEP
- Bij het vertrek van de groep wordt er van de verantwoordelijke van de groep verwacht om een moment te voorzien waar deze met een lid van de leiding de gebruikte lokalen doorgaat. Er zal worden gekeken naar de staat waarin de lokalen worden achtergelaten. De rondgang met een lid van het team en de verantwoordelijke van de groep heeft als doel om de lokalen op de juiste wijze te kunnen opruimen.
- De verantwoordelijke van de groep zal de sleutels, de beddenlakens en het gehuurde materiaal aan deze persoon geven en geeft door welk materiaal er eventueel beschadigd is tijdens het verblijf.

3. OVERBLIJVEN
- De overblijvingscapacitieit van het Centrum bedraagt 50 personen. In geen enkel geval mag dit aantal worden overschreden.
- De bedden mogen niet worden verplaatst. De uittrekbedden van de kamers 1 en 8 mogen worden gebruikt na toestemming van de verantwoordelijke van het Centrum. Het betreft noodbedden en geen extra bedden.
- Het gebruik van een sloop, onderlaken en bedlaken of slaapzak is verplicht.
- Het is mogelijk om beddegoed op het Centrum te huren. De aanvraag dient tenminste 20 dagen van te voren te worden ingediend wanneer het een huur voor meer dan 5 personen betreft.
- Het is verboden om slaapmateriaal (matras, deken, hoofdkussen) op de grond te leggen of uit de kamer te halen. Er zijn dekens beschikbaar voor een aktiviteit op de grond. Aanvragen bij aankomst.
- Uit hygiënisch oogpunt is het verboden om etenswaren en dranken in de kamers te gebruiken.

4. LOKALEN
- De lokalen worden toegedeeld naar gelang de grootte van de groep en de door hen voorziene aktiviteiten.
Voor een groep van 12 tot 20 personen : 1 eetzaal + 1 zaal.
Voor een groep van 21 tot 39 personen : 1 eetzaal + 2 zalen
Voor een groep van meer dan 40 personen : alle lokalen (onder reserve), evenals de zaal H.Borel op aanvraag.
- De verdeling van de zalen kan worden veranderd als er eventuele andere groepen of aktiviteiten in het Centrum zijn. Hiervoor zullen geen bijkomende kosten worden aangerekend.
- De groep moet elk defect of vernieling die wordt geconstateerd doorgeven. Eventuele schade aan het gebouw en/of aan het materiaal wordt bij de groep verhaald..
- Het in orde brengen van de lokalen en het materiaal wordt door de gebruikers voor hun vertrek gedaan.
- Tijdens kreatieve ateliers bent u verplicht om de nodige maatregelen te treffen teneinde het meubilair niet te beschadigen. Beschermingsplaten voor de tafels bevinden zich in de ateliers 1 en 2.
• KEUKENS
- Het gebruik van keuken C1 is voorbehouden aan grotere groepen of voor verblijven die langer zijn dan een weekend.
- De aanwezigheid van een persoon die enige culinaire basisnoties bezit is nodig om deze keuken te kunnen gebruiken. Het materiaal dat tot uw beschikking staat is professioneel.
• ZALEN
- Om affiches op de muur te plakken wordt dringend aangeraden om afplakband (voor verfwerk) te gebruiken om schade aan de muren te voorkomen.
- In alle lokalen bevinden zich voldeonde tafels en stoelen. Dit meubilair mag de zalen niet verlaten zonder toestemming van een lid van het team.
- De indeling van de lokalen mag door de groep veranderd worden, met als voorwaarde dat al het materiaal en meubilair op de oorspronkelijke plaats wordt teruggezet aan het einde van uw verblijf.
• SPEELPLEIN
- Wij vragen u om de beplanting te respekteren en te waken over de netheid op het speelplein en rondom het Centrum.
- Het speelplein staat tot beschikking van alle personen die in het Centrum verblijven evenals de buurtkinderen om het Centrum heen.
- Indien er zich problemen voordien wat betreft het samenleven, dan wordt u verzocht onmiddelijk de leiding van het Centrum te verwittigen.
- Het speelplein staat onder de verantwoording van het Centrum, derhalve wordt u gevraagd om elke ongeregeldheid te signaleren.
- Het gebruik van het speelmateriaal veracht een « normaal » gebruik. In geval van een ongeluk voortkomend uit een verkeerd gebruik, zal het Centrum haar rechten laten gelden als er geen enkele fout wordt geconstateerd van haar zijde.

5. SCHOONMAKEN EN RECYCLEREN
- Het schoonmaken van de lokalen valt onder de verantwoordelijkheid van de groep tijdens en aan het eind van het verblijf. De instrukties zullen worden gegeven bij uw aankomst.
- De gemeenschappelijke lokalen (hal, sanitair van de hal en bijzaal) worden door het team van het Centrum onderhouden.
- Het Centrum is een doorgangsplaats. Wij vragen u dus om op elk moment de lokalen in een toonbare staat te doen bevinden.
- Het selectief sorteren is verplicht in alle lokalen van het gebouw. In geval van niet-respekteren van de gegeven instrukties aan het begin van het verblijf, zal er een financiële bijdrage worden gevraagd.

6. MAALTIJDEN
- Er kunnen maaltijden worden voorbereid voor groepen vanaf 15 personen.
- De uren van de maaltijden voor een vol pension zijn : 8u30 voor het ontbijt, 12u30 voor de middagmaaltijd, tussen 16u en 16u30 voor het vieruurtje en 18u30 voor de avondmaaltijd.
- De groep moet dit rooster respekteren.
- De tafel vaat wordt door de groep afgewasen.
- Bij vol pension wordt er aan de groep gevraagd om voor het begin van elke maaltijd de tafels te dekken en de schalen in de keuken te komen halen. Aan het einde van elke maaltijd dienen de etensresten terug te worden gebracht naar de keuken, de tafels worden afgenomen, de vloer van de eetzaal aangeveegd en, indien nodig, met water te worden schoongemaakt.

7. VEIGLIGHEID
- Het Centrum is uitgerust met brandalarm, kastjes met evacuatie-sleutels, een noottrap, branddeuren, brandhamers en pictogrammen. Elke schade die aan dit materiaal wordt veroorzaakt zal worden aangerekend naar gelang de kosten van de reparatie.
- Het is verboden om de nooduitgangen en gangen te blokkeren.
- Er wordt gevraagd om het keukenmateriaal te gebruiken met alle nodige voorzorgen.
- In geval van probleem is er ten alle tijde een lid van het team bereikbaar via een nummer van een draagbare telefoon.

8. DIEFSTAL
- Het staat onder de verantwoordelijkheid van de groep om geen kostbare voorwerpen te laten rondslingeren en de buitendeuren af te sluiten indien u het gebouw verlaat. Het Centrum houdt zich afzijdig van elke verantwoordleijkheid wat betreft het verdwijnen of stukgaan van voorwerpen die de groep toebehoren.
- Als u wenst dat voorwerpen op een veilige plaats worden opgeborgen, kunt u het ons vragen.

9. ALKOHOL EN DRUGS
- Met het oog op het publiek dat voornamelijk uit jongeren bestaat, vragen wij u om geen alkohol mee te nemen naar het Centrum. Voor elke speciale gelegenheid vragen wij u om vooraf contact op te nemen met de verantwoordelijke.
- Het gebruik van drugs is verdoden door de wet, het centrum wenst dus dat de personen die er verblijven zich aan hem houden.

10. TABAK
- Het is ten strengste verboden om binnen het gebouw te roken.
- Buiten het gebouw vragen wij dat de rokers het milieu respekteren. Buiten asbakken zijn beschikbaar.

11. LAWAAI
- Het Centrum is onderworpen aan de legale voorschriften die nachtelijk lawaai betreffen.
- Uit respekt voor de buurt en de overige personen die op het Centrum verblijven wordt er gevraagd diskreet te zijn binnen het gebouw. Tussen 22u en 7 uur ‘s ochtends moet het stil zijn buiten.
- De leider van de groep is geheel verantwoordelijk voor het handhaven van deze regels binnen de groep. Hij of zij moet indien nodig maatregelen treffen wat betreft het lawaai (opmerking, discipline).

12. HUISDIEREN
- Er worden geen huisdieren toegelaten binnen het Centrum, met uitzondering van geleidehonden.

13. WEEKEND
- In het weekend vindt de ontvangst van de groep plaats op vrijdag tussen 15 u en 20u, en het vertrek op zondag ten laatste om 20u. In het geval van een aankomst of vertrek buiten deze tijdsduur, zal er een bijkomende nacht worden aangerekend.

14. BIJKOMENDE KOSTEN
- Het betreft hier het gasverbruik (verwarming, warm water en keuken) tijdens het verblijf.
- De gasmeters worden opgenomen bij aankomst en vertrek van de groep (prijs : zie tarief).

15. TARIEVEN
- Het centrum is erkend als een centrum van sociaal toerisme, breng dan een korting aan groepen of individuen met een kaart affiliate. De kaart is verkrijgbaar tegen betaling van een lidmaatschapsjaar. Het begin van de jaarlijkse geldigheidsperiode is de eerste dag van uw verblijf waarvoor de kaart affiliate wordt verworven.

16. AANBETALING - WIJZIGINGEN IN DE PRIJZEN
- De reservatie is daadwerkelijk wanner de groep de aanbetaling heeft betaald die 25% van de voorziene kosten van het verblijf betreffen, het aantal dagen en lokalen en/of maaltijden, in functie van het aantal deelnemers en de duur van het verblijf.
- In geval van terugtrekking van een reservatie binnen de gestelde tijdstermijn, zal de aanbetaling volledig worden terugbetaald. Buiten deze tijdstermijn wordt de aanbetaling door het Centrum gehouden.
- In geval van een verandering van het aantal deelnemers (minder dan het voorziene aantal) buiten de gestelde tijdstermijn, zal het deel van de aanbetaling voor het aantal personen dat niet aanwezig is door het Centrum worden behouden als schadevergoeding.
* Voor een verblijf van 1 tot 5 dagen, minstens 14 dagen van tevoren waarschuwen.
Voor een verblijf van 6 tot 10 dagen, minstens 1 maand van tevoren waarschuwen.
Voor een verblijf van 11 dagen of langer, minstens 2 maanden van tevoren waarschuwen.
- In geval van wijziging van de prijzen, zij van toepassing zijn drie maanden na de datum van het besluit. Groepen worden geïnformeerd en kunnen, indien nodig, te annuleren hun verblijf (zie tijd *). In dit geval, zal de borg volledig terugbetaald zijn.

17. BETALING VAN HET VERBLIJF
- De rekening voor het verblijf zal worden verstuurd in de enkele dagen die het verblijf volgen. De betaling van de rekening moet worden afgehandeld binnen de maand na zijn ontvangst, met als uitgangsdatum de poststempel.
- De eventuele schade die wordt gekonstateerd bij de inventaris van de lokalen en het door de groep gebruikte material worden gekonstateerd zullen op worden gezet.